Feiten & cijfers

VanDeventerweg in Deventer
TotIndustrieweg (rotonde) in Zutphen
Fietsafstand voor12,1 km
Fietsafstand na10,9 km

Downloads:

Verslag van Inspraak - Juni & Juli 2020
Verkenning route en schetsontwerp 2017
Tussenrapport Voorlopig ontwerp 2020
Maatschappelijke kosten en baten analyse
Scholierenroutes
Potentie analyse landelijke route
Ecologie
Archeologie en cultuurhistorie
Explosieven

 

De F348 is een fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen. De route loopt langs de dorpen Epse en Gorssel. Eefde ligt, afhankelijk van de uiteindelijke route, aan de F348 of wordt aangehaakt via een toevoerroute. De F348 is voor de fietsers die tussen Deventer en Zutphen fietsen. En vooral ook voor de fietsers uit de tussenliggende dorpen. Sinds 2020 heeft de provincie Gelderland de coördinatie over de aanleg van deze fietsroute. Zie voor meer informatie de site van de provincie.

Wat zijn de verbeteringen?

Ligging F348 Deventer ZutphenWe hebben 3 routevarianten onderzocht. De 'Combinatieroute' is de voorkeursroute, maar we kijken ook naar de N348-route. De voorkeursroute ligt ten noorden van Gorssel naast de N348, gaat bij Gorssel langs de rondweg (N348) en gaat tussen Gorssel en Zutphen (de Mars/centrum) door het landelijke gebied. Op de kaart zijn het de lijnen rood, paars en groen.

De N348-route gaat van Deventer tot Zutphen langs het huidige fietspad naast de N348, via de rondweg Eefde naar bedrijventerrein De Mars. Op de kaart zijn het de lijnen rood en geel. De andere variant, de ‘Landelijke route', is een route die helemaal door het landelijke gebied loopt tussen de IJssel en de N348. Op de kaart zijn het de lijnen blauw en groen.

Het noordelijk gedeelte van de landelijke route wordt veel minder gebruikt dan de al aanwezige fietsroute langs de N348. Deze route is daarom afgevallen.

De keuze tussen de N348-route en de Combinatieroute is lastiger. Langs de N348 tussen Gorssel en Eefde fietsen meer fietsers, maar er is beperkte ruimte om het bestaande fietspad te verbeteren. Het fietspad kan alleen goed verbeterd worden met groot beslag op particuliere (woon-)kavels of door de beeldbepalende bomenrij weg te halen. Auto’s die wachten om de hoofdrijbaan op te rijden, staan nu deels op het fietspad. Het ontwerp dat hier gemaakt wordt gaat over het fietspad en de weg. We willen voorkomen dat bij veranderingen aan de weg steeds het fietspad aangepast moet worden.

De combinatieroute lijkt een route die na aanleg vele jaren kan blijven liggen. Dit ontwerp kan ook de drukte op het fietspad langs de N348 en op de oversteek bij Quatre Bras laten afnemen. Voorwaarde is wel dat uit het CROW-onderzoek blijkt dat fietsers en het overige verkeer veilig gebruik kunnen maken van de fietsstraat tussen Gorssel en Zutphen.
We verwachten dat er ook veel fietsers gebruik gaan maken van de Combinatieroute. Veel scholieren maken al gebruik van deze route, namelijk de weg door het landelijke gebied tussen Gorssel en Zutphen. De route onderscheidt zich van de andere varianten op basis van de voorwaarden: aantrekkelijkheid, afwisseling, realisatietermijn en toekomstvastheid.

We willen de fietsroute verbeteren, omdat steeds meer mensen fietsen tussen Deventer, Zutphen en tussenliggende dorpen. Er wordt ook meer gebruik gemaakt van andere type fietsen, zoals e-bikes en bijvoorbeeld bakfietsen. De huidige fietspaden zijn hier niet goed op ingericht, waardoor ongelukken kunnen ontstaan.

Op twee plekken kruist de fietsroute de N348. Dit zijn gevaarlijke verkeerssituaties waar fietsers lang moeten wachten. Tunnels zijn hiervoor een oplossing. Dit is veiliger voor de fietsers en zorgt ook een betere doorstroming van het autoverkeer.

Tunnel Epse
In het ontwerp van de F348 is uitgegaan van een tunnel net ten noorden van de Kratonweg. In het voorjaar van 2020 is een alternatieve locatie naar voren gekomen tussen de Bolmansweg en verkeerslichten Lochemseweg (N339). Deze voorkeurslocatie wordt de komende tijd in ontwerp uitgewerkt. Op deze locatie kan een fietspad uit Epse aangesloten worden, zodat ook de fietsers uit Epse niet meer hoeven over te steken bij de verkeerslichten. Wanneer dit ontwerp klaar is, zetten wij het ontwerp op de kaart op deze website. 

Tunnel Gorssel
In de combinatieroute is een tweede tunnel voorzien bij Gorssel. Wanneer die tunnel er komt, hoeven scholieren en andere fietsers niet langer over te steken op het drukke kruispunt bij Quatre Bras of (lang) te wachten bij de verkeerslichten bij Gorssel. In het ontwerp staat een tunnel getekend bij de verkeerslichten op de Hoofdstraat. Inmiddels wordt er ook gekeken naar een tweede locatie: tussen de Groeneweg en Nijenbeeksepad. Voordeel van deze locatie is dat daar meer ruimte is voor (flauwe) hellingen. Fietsers hoeven dan niet de Hoofdstraat over te steken met verkeerslichten en het smalle gedeelte langs de rondweg Gorssel (N348) wordt vermeden. Wanneer de ontwerpen van deze tunnel klaar zijn, zetten wij deze op de kaart op deze website.


Op de verbeterde route krijgen fietsers voorrang op de zijwegen. Vanwege de snelheidsverschillen tussen een ‘gewone’ fiets en bijvoorbeeld e-bikes of speedpedelecs, maken we de fietsroute ook breder. Dan kunnen fietsers gemakkelijker elkaar passeren en dat is veiliger.

 

Om de N348 met de fietsroute veilig te kruisen, willen wij fietstunnels aanleggen (kijk ook onder 'veiligheid' voor meer informatie). De tunnels, één bij Epse en mogelijk ook één bij Gorssel, krijgen hellingen die niet stijl zijn. De fietsers kunnen goed door de tunnels kijken. Dit geeft meer veiligheid en comfort voor de fietser. Fietsers en autoverkeer delen dan niet meer hetzelfde kruispunt. Het autoverkeer tussen Deventer en Zutphen kan vlotter doorrijden.

De fietser krijgt voorrang op zijwegen. De fietspaden verbreden we zo veel mogelijk tot 4 meter. Meer fietsers kunnen dan gelijktijdig over het fietspad en fietsers kunnen elkaar makkelijker inhalen. De fietsroute is dan ook meer geschikt voor het sterk toenemend aantal e-bikes en speed pedelecs. Ook vermijden we scherpe bochten.

De wegen waar ook gereden wordt met gemotoriseerd verkeer richten we in als fietsstraat. De route volgt rustige wegen waar het autoverkeer beperkt is tot de inwoners en bedrijven van het gebied. Er is veel ervaring met fietsstraten binnen de bebouwde kom. Wij verwachten, met de kennis van deze fietsstraten, dat fietsers ook in het landelijke gebied een veilige route kunnen krijgen. Op dit moment doet het kennisinstituut CROW onderzoek naar fietsstraten buiten de bebouwde kom. Wij wachten de resultaten van dit landelijk onderzoek af en nemen de uitkomsten mee in de vervolgontwerpen.

De woningen en bedrijven in het gebied blijven goed bereikbaar. Wij plaatsen bewegwijzering die beter leesbaar is, waardoor fietsers makkelijk hun weg kunnen vinden zonder te hoeven stoppen.

In de winter is het tijdens de ochtend- en avondspits donker. Dan is het prettig als de fietsroutes goed verlicht zijn. Nu er een voorkeursroute bekend is, gaan we goed bekijken of we in het landelijk gebied (het stuk tussen Gorssel en Zutphen) verlichting willen plaatsen, en of wij deze gaan dimmen of zelfs uit laten tijdens de rustige uren. Dat is duurzamer én beperkt het effect op het leven van de dieren. Fietsers die, op rustige tijden, niet in het schemer of in het donker willen fietsen, kunnen gebruik maken van het fietspad naast de N348, die wel verlicht is.

Fietsen langs een drukke weg, zoals de N348, is minder gezond vanwege de geluidsoverlast en de uitstoot van gassen door het gemotoriseerd verkeer. De aantrekkelijkheid en het gebruik van een bepaalde route heeft meegespeeld in de voorkeur voor de Combinatieroute. Als meer mensen de auto laten staan en overstappen op de fiets, verbetert ook de luchtkwaliteit en verminderd de geluidsoverlast voor inwoners langs de N348.

Bij het aanleggen of aanpassen van fietsroutes willen we gevoelige diersoorten zo min mogelijk verstoren. Denk bijvoorbeeld aan de nachtdieren. Een gespecialiseerd bureau heeft de aandachtspunten op het gebied van ecologie voor ons in beeld gebracht. We volgen zoveel mogelijk bestaande (verharde) wegen, beperken de kap van bomen en zijn kritisch op het toepassen van verlichting. De fietsroute mag geen nieuwe barrière vormen in het leefgebied van dieren, bijvoorbeeld de knoflookpad, kamsalamander en ringslang. Ook blijft de fietsroute op afstand van bijvoorbeeld de voortplantingswateren in de omgeving van Quatre-Bras. Of we goed omgaan met flora en fauna wordt getoetst in de ontheffingen die we nodig hebben voor de aanleg van de fietsroute.

In het landelijk gebied hebben we aandacht voor archeologie. We weten op welke plekken we archeologische vondsten kunnen verwachten. We proberen zo min mogelijk te graven en maken daarom zo veel mogelijk gebruik van al bestaande wegen. Langs de N348 is al veel gegraven, bijvoorbeeld voor kabels en leidingen. Daar verwachten we minder vondsten aan te treffen.

Zandwegen willen wij zoveel mogelijk bewaren vanwege het historische karakter in het landschap. Ook andere landschappelijke structuren willen wij zoveel mogelijk behouden. De route volgt daarom bestaande, verharde wegen. Op plekken waar nieuwe infrastructuur wordt aangelegd (bijvoorbeeld bij de tunnels) kijken we of logische lijnen kunnen volgen of dat er bijvoorbeeld historische wegen of historische grenzen kunnen worden teruggebracht.

Bij de inpassing van de fietsstraat houden wij onder andere met de kleurstelling van het wegdek rekening met de landschappelijke kwaliteit.

Het gebied heeft ook een bijzondere militaire historie. We overwegen langs de fietsroute informatieborden te plaatsen over archeologie, landschap en erfgoed om zo mensen meer bewust te maken van de historie en kwaliteit van het gebied waar ze door fietsen

Vooral in landelijk gebied tussen Gorssel en Zutphen verwachten we (restanten van) explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Een gespecialiseerd bedrijf heeft onderzocht waar er mogelijk munitie en explosieven liggen. In de huidige situatie geven deze explosieven geen risico. Maar tijdens de aanleg kunnen graafwerkzaamheden of grote trillingen wel een risico geven. We laten het bedrijf hier verder onderzoek naar doen en laten ons adviseren over de uitvoering.

Voortgang

De Cleantech Regio vindt het belangrijk dat inwoners die in de omgeving van de fietsroute wonen, informatie krijgen over de plannen. Ook willen wij graag het gesprek voeren over de ontwerpen voor een verbeterde fietsroute.

In het voorjaar en zomer van 2020 is de voorkeursroute (de combinatieroute) besproken met grondeigenaren, andere belanghebbenden en belangstellenden. Er zijn informatiebijeenkomsten gehouden en via deze website iedereen reageren op het ontwerp. In het verslag van inspraak zijn de ingestuurde reacties en aandachtspunten terug te vinden. Naar aanleiding van deze inspraak heeft de stuurgroep in september 2020 besloten ook de N348-route verder te ontwerpen. Omdat bij deze routevariant ook aanpassingen aan de provinciale (auto-)weg N348 kunnen spelen, neemt de Provincie Gelderland de projectleiding over van Cleantech Regio. Het streven is om voorjaar 2021 ontwerpen klaar te hebben van zowel de combinatieroute als N348-route. Daarna valt de beslissing of en waar de F348 wordt aangelegd.