Feiten & cijfers

VanApeldoorn
TotEpe
Aangrenzende plaatsenWenum Wiesel, Vaassen, Emst
Fietsafstand voor12,4
Fietsafstand na12,4 (Baronnenroute) 12,9 (Veluwflankroute)
PlanningVoorjaar 2021: uitwerking voorlopig ontwerp
Oktober 2021: informatieavonden
Eind 2021: besluit over aanleg fietsroute

Bekijk de kaart


Hier ziet u de schetsontwerpen van de 2 fietslijnen

Downloads:

Beslisnotitie tbv besluitvorming dec 2021 

MKBA fietsroute Apeldoorn-Vaassen-Epe dec 2021

Nota van inspraak van 17 november 2021

Video informatieavonden 

Inspraaknotitie van oktober 2021

Ontwerptoelichting VO 2021

Managementsamenvatting oktober 2021

Ontwerptekeningen 2021

Visualisaties 2021

Technische ontwerpen VO 2021

Verslag van inspraak op schetsontwerp van juli 2020

Rapport Landschap Veluweflank- en Baronnenroute 2020

Rapport Ecologie Veluweflank- en Baronnenroute 2020 

Verkenning Baronnenroute 2020

Verkenning Veluweflank route 2020

Stromenonderzoek Apeldoorn - Epe 2019: publiekssamenvatting

Vergelijking Stromenonderzoek en fietstellingen 2019

Rapportage Verkenning 2017 - verkeer 

Samen met andere gemeenten van de Cleantech Regio werken de gemeenten Apeldoorn en Epe aan het verbeteren van het fietsnetwerk. Zodat fietsers zich vlot, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. In de afgelopen jaren zijn een schetsontwerp (SO) en een voorlopig ontwerp (VO) gemaakt voor de route Apeldoorn-Vaassen-Epe. Inwoners konden het VO op 25 oktober en 3 en 4 november 2021 tijdens drie informatieavonden bekijken. Alle documenten over de route zijn te vinden op deze pagina, onder de downloads.

Op 8 februari 2022 besloot het college van de gemeente Apeldoorn echter om niet langer te streven naar de aanleg van de F50 op haar grondgebied. In plaats daarvan kiest zij voor een sobere, hoognodige verbetering van het huidige fietspad richting Epe. De gemeenteraad van Apeldoorn besloot op 24 februari met het voorstel in te stemmen. 
Het college en de raad van de gemeente Epe kiezen wel voor aanleg van de F50 op haar grondgebied. Door het besluit van de gemeente Apeldoorn is de aanleg van het gehele traject Apeldoorn-Epe echter voorlopig van de baan.

Zie voor meer informatie de site van de gemeente Apeldoorn en de site van de gemeente Epe en het nieuwsbericht op deze site.

Wat eraan vooraf ging

In het VO staan twee varianten voor de fietsroute op Apeldoorns gebied: de Baronnenroute en de Veluweflankroute. De Baronnenroute volgt het oude spoortracé van Apeldoorn naar Epe, tot aan de Kweekweg. De Veluweflankroute begint bij de Anklaarseweg in Apeldoorn, loopt via de Stadhoudersmolenweg en sluit vlak voor de Poelweg (gemeente Epe) aan op het oude spoortracé. Voor Epe, tussen de N309 en de Kweekweg, zijn er drie varianten. 

Gemeente Epe

Het college van Epe besloot op 14 december 2021 om de gemeenteraad voor te stellen de vlotte en veilige fietsroute aan te leggen tussen Apeldoorn en Epe. Er zijn diverse mogelijke routes onderzocht. Het college kiest voor opwaarderen van het huidige fietspad over de oude spoorbaan van Apeldoorn tot aan Epe. Dit gedeelte is ook bekend als de Baronnenroute. In Epe komt het fietspad oostelijk van het oude spoortracé te liggen. Op die manier worden de tuinen van aanwonenden gespaard. De gemeenteraad van Epe heeft beslist in februari 2022besloten of zij in te stemmen met het voorkeurstracé zoals door het college voorgesteld. Gemeente Epe beraadt zich over de vervolgstappen na het besluit van gemeente Apeldoorn om de plannen voor de F50 te verlaten en te kiezen voor een versoberde versie.

Gemeente Apeldoorn

Het Apeldoornse college nam in december geen besluit, maar koos ervoor om de uiteindelijke keuze aan de Apeldoornse gemeenteraad te laten. Het is daarmee aan de Apeldoornse gemeenteraad om aan te geven of zij de Baronnenroute wel of niet willen inrichten als vlotte en veilige fietsroute. Wel ziet het college in Apeldoorn dat de Baronnenroute beter uit de vergelijking komt dan de Veluweflankroute. De Apeldoornse gemeenteraad heeftneemt in januari 2022 een besluit besloten te kiezen voor een versoberde verbetering van over dit protraject op Apeldoorns grondgebied.

Verslag van reacties tot nu toe

Alle documenten en ontwerptekeningen staan hiernaast onder de downloads. Ook staat daar een aantal impressies van hoe de nieuwe situatie wordt bij uitvoering. Zie daarvoor het document 'visualisaties 2021'. 

Er zijn drie verslagen over alle reacties die zijn opgehaald tot nu toe en wat daarmee is gebeurd. Het eerste verslag is van 7 juli 2020 en gaat in op de reacties op de eerste schetsontwerpen. Het verslag staat sinds vorig jaar zomer online, hiernaast onder de downloads. Het tweede verslag gaat onder andere over de reacties op de ‘waardenkaarten’ die begin dit jaar zijn gepresenteerd. Deze kaarten brengen de verschillende ‘waarden’ van de route in beeld en gaan over de natuur, landschapstypen en cultuurhistorie langs de route. Dit is de 'Inspraaknotitie van oktober 2021'. Het derde verslag heet 'Nota van inspraak van 17 november'. Dit document bevat de 'Inspraaknotitie van oktober 2021' én de reacties die inwoners gaven vanaf augustus tot en met 9 november 2021.

Bekijk hier de presentatie die gehouden is tijdens de informatieavonden:

 

Definitief ontwerp

Als de raden besluiten tot aanleg van de fietsroute, begint de fase waarin het definitieve ontwerp (DO) wordt gemaakt. De tekeningen worden dan gedetailleerder. Een deel van de ingediende reacties en wensen worden in deze fase uitgewerkt. Ook in de DO-fase ikrijgen inwoners de gelegenheid om te reageren. Als eerste komt er namelijk een ‘concept definitief ontwerp’ dat we openbaar maken voor reacties. De projectgroep kan op basis van de reacties op het concept DO besluiten om iets aan te passen voordat het ontwerp helemaal definitief is. 

Waarom vlotte en veilige fietsroutes?

Fietsen is natuurlijk een hele duurzame en gezonde vorm van vervoer. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de fiets. We blijven tot een hogere leeftijd fietsen en er zijn steeds meer verschillende soorten fietsen op de markt, met verschillende snelheden. Om deze redenen willen we onze fietsroutes verbeteren. Denk aan vlak wegdek, weinig obstakels en zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. We leggen fietsroutes gedeeltelijk aan op bestaande fietsroutes, die we slim met elkaar verbinden tot een doorlopend traject. 

We hopen vooral winst te boeken op het gebied van veiligheid en snelheid. Bijvoorbeeld omdat we fietsers en auto’s op meer plekken beter scheiden. Dit is ook gunstig voor de vele scholieren die dagelijks tussen de dorpen, Apeldoorn en Epe fietsen. Zo ook voor het woon-werkverkeer. Mensen laten eerder hun auto staan en pakken de fiets als het op een fietsroute lekker doorrijdt. Bovendien is fietsen goed voor de gezondheid. Kortom, het streven is dat veel locaties in het gebied waar u woont beter en sneller bereikbaar worden per fiets.

Wat zijn de verbeteringen?

2 kansrijke fietsroutes in schetsontwerp
Twee fietsroutes zijn in schetsontwerp uitgewerkt: de Baronnenroute en de Veluweflankroute. Beide routes volgen tussen Epe en Vaassen de voormalige spoorbaan van Apeldoorn tot Hattemerbroek. In Epe sluiten beide routes aan op de Kweekweg, bij het bedrijventerrein. Er wordt gedacht aan een vervolg van de fietsroute, van Epe naar Heerde en Zwolle.
Verbetering van de Zwolseweg in Apeldoorn is niet mogelijk omdat de fietspaden hier niet verbreed kunnen worden.

Baronnenroute
Deze fietsroute tussen Apeldoorn en Epe volgt de historische 'Baronnenlijn' langs het Treinbaanpad in Apeldoorn. 

Veluweflankroute
Deze fietsroute gaat tussen Epe en Vaassen langs het Treinbaanpad en tussen Vaassen en Apeldoorn van het Treinbaanpad naar het Apeldoorns kanaal. Daar sluit deze fietsroute aan op het nieuwe fietspad langs het Apeldoorns kanaal en het Zwitsalterrein in Apeldoorn. 

In Apeldoorn eindigt de fietsroute bij de Anklaarseweg. Vanaf daar verspreiden fietsers zich over de fietspaden binnen Apeldoorn. Onder andere naar het centrum van Apeldoorn. 

Aansluiting met Emst en Vaassen
Het aanhaken van de dorpen Emst en Vaassen is belangrijk, daar wonen mensen die naar Apeldoorn of Epe reizen. 10% van de fietsers uit Epe geeft aan de hele route af te fietsen naar Apeldoorn. Het gebruik is op de hele F50 hoog. De fietsroute tussen Apeldoorn en Epe kruist ook met andere (fiets)routes in het gebied. Veel fietsers gebruiken daarom een deel van de F50. Specialisten noemen dit type (fiets)verkeer ook wel het ‘dakpan-effect’.

Wat is een schetsontwerp?
Een schetsontwerp wordt opgesteld om iedereen een eerste indruk te geven hoe de route er uit kan zien. Het is beslist geen vaststaand ontwerp. Het schetsontwerp wordt getoond als vertrekpunt voor het gesprek over ieders belangen en/of wensen. De ontwerpen van bijvoorbeeld kruispunten of bouwwerken als tunnels of bruggen kunnen nog helemaal wijzigen. Het is zelfs mogelijk dat onderdelen van het schetsontwerp niet worden overgenomen in het volgende (voorlopige) ontwerp.  

 

Steeds meer fietsers rijden met grotere snelheidsverschillen en ook met bredere fietsen (bijvoorbeeld met fietskratjes of bakfietsen). Het Treinbaanpad is smal, toch wordt er wel veel gefietst.  Een breder fietspad maakt inhalen veiliger en makkelijker en voorkomt botsingen tussen fietsers die elkaar tegemoet rijden.

Fietsers die uit Vaassen richting het Apeldoorns kanaal rijden, hebben nu geen eigen fietspad totdat ze het kanaal bereiken. De Veluweflankroute gaat zoveel mogelijk over de autoluwe wegen. Als een apart fietspad niet kan, dan onderzoek we of een fietsstraat gemaakt kan worden. In een fietsstraat is de auto te gast.

Er zijn veel kruisende wegen waar de fietser geen voorrang heeft. Fietsers steken nu over op de Anklaarseweg, Laan van Fasna en Eekterweg. Uit de voorrang en zonder verkeerslicht. We onderzoeken of dit veiliger kan. Een oplossing is dat fietsers vaker voorrang krijgen. Dat geeft een duidelijke verkeersituatie en draagt bij aan veiligheid en comfortabel weggebruik.  

Sociale veiligheid is een aandachtspunt. Vooral op de momenten wanneer er weinig fietsers onderweg zijn. Een route via de Zwolseweg en Eperweg kan een alternatief zijn voor fietsers tijdens rustige en donkere tijden.

Voor fietsers hanteren we fietsvriendelijke hellingen. Hierbij gaat het om een fietshelling die voor fietsers comfortabel genoeg is. Niet te steil en niet te zwaar.

De hoofdroute wordt 4 meter breed, in asfalt en fietsers krijgen voorrang. We plaatsen nieuwe bewegwijzering, die beter leesbaar is bij het passeren met een flinke snelheid (20 - 25 km/per uur).

We onderzoeken of fietsers de Anklaarseweg, Laan van Fasna en Eekterweg ongelijkvloers kunnen kruisen. Een oplossing is bijvoorbeeld de aanleg van een fietstunnel.

Verlichting is gewenst om mensen ook in het donker veilig te laten fietsen. Alleen de natuur in het gebied is kwetsbaar. Het licht kan nadelige gevolgen hebben voor dieren. We onderzoeken of straatverlichting altijd moet branden als het donker is, terwijl niemand van de fietsroute gebruikt maakt. Er worden bijvoorbeeld tellingen gehouden van het aantal fietsers over de weg op verschillende momenten op de dag, maar ook van bijvoorbeeld vleermuizen. Op rustige momenten kunnen we straatverlichting dimmen of zelfs uit zetten. We kijken ook of fietsers andere routes kunnen gebruiken wanneer de verlichting op de fietsroute is uitgeschakeld zoals de Zwolseweg en Eperweg. 

De Baronnenroute volgt grotendeels een route die vrij is van autoverkeer. De Veluweflankroute tussen Vaassen en Apeldoorns kanaal maakt gebruik van rustige wegen. Beide fietsroutes in schetsontwerp ervaren dus weinig geluid, stank en uitstoot van passerend motorvoertuigen.

We vinden het belangrijk om bij het verbeteren van de fietsroute aandacht te hebben voor de dieren en planten die in het gebied leven. Samen met de verbetering van de fietsroute willen wij ook de oorspronkelijke diversiteit van het landschap herstellen en de natuur versterken. Het liefst zorgen we ervoor dat we de leefomgeving voor dieren zelfs verbeteren. We zijn heel kritisch op verstoring van gevoelige soorten, bijvoorbeeld van roofvogels rond hun nest. Dat wordt ook getoetst in de ontheffingen die we nodig hebben om de fietsroute aan te leggen. Soms kunnen we verstoring in het huidige natuursituatie niet voorkomen. Dan proberen we om de schade ergens anders goed te maken. 

Het kappen van bomen is daar een goed voorbeeld van. We doen daarom onderzoek naar vleermuisroutes, foerageergebieden (gebieden waar dieren naar voedsel zoeken) en verblijfsplaatsen. Op de plekken waar het kappen van bomen dieren verstoort, willen we dat voorkomen. Op andere plekken willen we juist bomen aanplanten, zodat het leefgebied van dieren juist verbetert. Voor de dieren die ’s nachts actief zijn, kijken we kritisch naar de verlichting langs de fietsroute. Die hoeft misschien niet altijd fel te branden. 


 

Als fietser is het fijn om de geschiedenis van de regio te kunnen zien en beleven. De historische treinbaan en het gebied tussen de Veluwe en de IJssel zijn daar voorbeelden van. Verschillende beken kruisen de routes in het gebied, maar kun je in de huidige situatie niet goed zien en worden dus niet beleefd. Dat geldt ook voor de voormalige spoorbaan. Bijvoorbeeld de wachthuizen vallen nu niet erg op.

Het gebied heeft veel enken, beekdalen, velden en kampen. Tijdens de vorige eeuw zijn veel van die typische kenmerken verloren gegaan door de mechanisatie en schaalvergroting in de landbouw. We willen de variatie in het landschap weer terugbrengen. Dat maakt de route mooier en fijner om te fietsen. Vooral recreatieve fietsers waarderen het als zij tijdens het fietsen de geschiedenis van de regio kunnen zien en beleven.

Langs de spoorlijn en het kanaal verwachten we explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te vinden. We laten een gespecialiseerd bedrijf onderzoeken waar bijvoorbeeld bommen en munitie liggen. Zolang we in die gebieden geen aanpassingen doen, geven die explosieven geen risico. Graafwerkzaamheden of zware trillingen kunnen wél een risico geven. Als het nodig blijkt om toch werkzaamheden op die plekken uit te voeren, laten we nader (grond-)onderzoek doen.

Hoogtepunten

Uit tellingen blijkt dat er ieder jaar meer mensen gaan fietsen tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe. De overheid stimuleert schoon vervoer, waardoor deze trend versterkt wordt. De omgeving van de F50 is aantrekkelijk voor recreanten. Door de cultuurhistorie van voormalige spoorweg tussen Apeldoorn en Hattemerbroek en het wisselende landschap met bijzondere natuur. Het bezoek van recreanten aan dit gebied stimuleert de regionale werkgelegenheid en lokale economie.
Dagelijks rijden er nu 870 fietsers via het Treinbaanpad Epe in of uit. 780 fietsers rijden er dagelijks op het Treinbaanpad, vlakbij de Anklaarseweg in Apeldoorn. Een deel van de fietsers uit Vaassen is dan al afgeslagen naar de scholen en bedrijven in het noorden van Apeldoorn. Langs de Zwolseweg wordt het meest gefietst: 1680 fietsers per dag. Meerdere fietsstromen uit het omliggende gebied komen daarop samen. De fietsers op de Zwolseweg en Treinbaanpad hebben bestemmingen in het centrum of de westkant van Apeldoorn. Tussen de Anklaarseweg en de Stadhoudersmolenweg wordt veel gefietst naar de bedrijventerreinen in Apeldoorn-Noord en door scholieren uit de buitengebieden (Beemte Broekland, Oene, etc.). Net ten noorden van de Stadhoudermolenweg rijden er 630 fietsers per dag langs het Apeldoorns Kanaal.     

Voortgang

In 2017 en 2019 zijn 2 fietsroutes in schetsontwerp gemaakt.
Om te bepalen waar en hoe de fietsroute het best in de omgeving inpast, zijn 2 fietslijnen op de kaart getekend en tot schetsontwerpen uitgewerkt. De 2 fietsroutes die nu op de kaart staan, zijn de fietsroute langs het historische Treinbaanpad (Baronnenroute) en de fietsroute langs het kanaal (Veluweflankroute).
Voor beide routes geldt dat uitgebreid onderzoek is gedaan waar de fietsroutes precies aangelegd kunnen worden en wat de knelpunten zijn. De routes zijn volledig ingemeten en er zijn verschillende onderzoeken uitgezet op het gebied van ecologie, cultuur- en landschapshistorie en verkeersstromen.

Op de kaart kunt u zien hoe de fietslijnen zijn ingetekend. 

Veel reacties van inwoners en gebruikers op schetsontwerpen
Cleantech Regio heeft in februari en maart 2020 haar ideeën bekend gemaakt voor de fietsroute tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe. Via een denkmee-kaart op www.vlotveiligfietsen.nl zijn 392 reacties gegeven. Er zijn ook reacties ingestuurd via fietsroutes@cleantechregio.nl en via de gemeenten. Cleantech Regio bedankt iedereen die aandachtspunten heeft meegegeven. Dit helpt de fietsroute goed te ontwerpen en de kenmerken van de twee varianten goed in beeld te krijgen. 

Inspraaknotitie in juli 2020
Alle reacties zijn in een ‘inspraaknotitie’ verwerkt. Deze reacties bestaan uit ideeën en bezwaren. Er is een lijst beschikbaar met reacties die meest gegeven zijn. Deze reacties bestaan uit vragen, meningen of een voorstel. Het verslag van inspraak, met daarin alle reacties, is in juli 2020, op deze website geplaatst. De stuurgroep van dit project heeft dit verslag ook ontvangen. Op deze manier nemen de betrokken wethouders en gedeputeerden kennis van wat de inwoners en gebruikers van de ontwerpen vinden. 

Keukentafelgesprekken tot medio april per telefoon
Door de situatie rondom het Corona-virus verliep de inspraak anders dan vooraf voorzien. In de periode 10 februari tot en met 29 maart waren ook huisbezoeken gepland. Door de strengere maatregelen rondom het coronavirus konden een aantal huisbezoeken na 12 maart niet meer plaatsvinden. Daardoor konden we ook niet de buurt ingaan om contact te leggen met inwoners langs de kansrijke routes.  

Aanwonenden of ondernemers langs beide tracés die alsnog graag een persoonlijk gesprek willen met één van de projectmedewerkers, kunnen hun contactgegevens sturen naar emailadres fietsroutes@cleantechregio.nl. Een medewerker van het projectteam van Vlot Veilig Fietsen neemt dan contact op.

Opstellen van de voorlopige ontwerpen
In januari 2021 startte het uitwerken van de schetsontwerpen van de route naar een voorlopig ontwerp (VO). Hierbij gebruiken wij de inspraakreacties. Daarvoor hebben we ook de waarden van de route in beeld laten brengen, middels zogenaamde waardenkaarten. Het betreft onder meer natuur, landschapstypen en cultuurhistorie. Ook op deze kaarten kon tot 4 januari 2021 via de ‘Denkmee-app’ gereageerd worden. Uw reacties worden verzameld en gebruikt bij de uitwerking van de lijnen.

Door Epe naar Zwolle
Inmiddels  zijn in Epe twee aanvullende studies gestart. Enerzijds wordt de route door Epe bekeken en anderzijds de aansluiting op de route van Epe naar Zwolle. Beide studies lopen gelijktijdig met dit onderzoek. Op die manier kan een zorgvuldige afweging gemaakt worden over de locatie van de route en de wijze waarop de route en het gebied ingericht zouden moeten gaan worden.

Routekeuze en besluitvorming
In oktober 2021 presenteren wij het vooropig ontwerp (VO) tijdens een aantal informatieavonden.
Eind 2021 verwachten wij het besluit of de fietsroute F50 wordt aangelegd, en zo ja via welke route deze gaat lopen.  
Als besloten wordt de fietsroute aan te leggen, gaan de gemeenten Apeldoorn en Epe werken aan een definitieg ontwerp (DO).